Styrene i de nordiske landsselskapene fra møtet i Helsingør i Danmark 2012. Foto Sissel Jenseth.

Samarbeid i Norden

De nordiske landsselskapene i Antroposofisk Selskap har siden 1949 samarbeidet tett, og over mange år arrangerte de store sommerstevner i de nordiske landene etter tur. Som en frukt av samarbeidet ble blant annet Rudolf Steinerseminariet i Järna grunnlagt i 1960-årene, og snart kom det til flere utdannelsesinstitusjoner.

Fra midten av 1980-tallet begynte styrene i de nordiske landselskapene å møtes årlig for å drøfte felles anliggender. Etter hvert kom også Island og Estland med i dette samarbeidet.

Les fra det nordiske styremøtet i Göteborg 2010
Les fra det nordisk styremøte på Island 2014
Les fra det nordiske styremøtet i Goetheanum 2015

Nordiske forbund, utdannelse og samarbeid

Steiner/waldorfpedagogik i Norden

En grupp människor från hela Norden bildade i 1964 en stiftelse som de kallade Rudolf Steinerseminariet – i dag Kulturcentrum Järna. Den «Pedagogiska linjen» vid seminariet var i början uppbyggd som en utbildning för deltagare från hela Norden.

Det första nordiska waldorflärarmötet hölls i Järna 1969 och pågick i 30 år intill Oslo-kursen år 2000 helt förvärvade sommarens lärarfortbildning.

Pedagogisk utbildning och organisationer

FINLAND: Snellman‐Högskolan och Federation for Steiner Waldorf Education/Steinerkasvatuksen liitto.
SVERIGE: Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen Föreningen, Waldorfpedagogiska Fritidshem, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd.
DANMARK: Rudolf Steiner Lærerseminariet Sophia i København, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark, och Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer.
NORGE: Steiner University College/Steinerhøyskolen i Norge, Steinerskoleforbundet och Steinerbarnehageforbundet.

Master Programme in Waldorf Education

A master degree in Waldorf education. The RSUC master programme consists of five modules, usually taken over the course of three years, or in two years as a full-time study. Students and lecturers spend twelve weeks together on six course sessions, at Vidaråsen Camphill, south of Tønsberg in Norway. Most students combine work and studies. All instruction and discussions are held in English, while written assignments and the master thesis can be delivered in Norwegian, Swedish, Danish, Finnish, German or English.

Read more at steinerhoyskolen.no

Network for Steiner Education

NORENSE Council er forvaltere av det nordiske forskningsprogrammet NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education). Det består av 12 medlemmer som representerer høyskolene, steinerskolene, steinerbarnehagene, foreldreforeningene og forbundene i Norge, Sverige og Finland. I tillegg til å fordele forskningsmidler, arbeider de med å skape gode rutiner knyttet til utdeling og oppfølging av forskningsmidler.

Les mer på norense.com

Alliance for Healing Storytelling

Nordisk ALBA ble stiftet i Järna sommeren 2005. ALBA – Alliance for Healing Storytelling henvender sig til alle som er interesserede i at lytte til, eller deltage i mundtlig fortælling. Albas formål er at udvikle og udbrede viden, erfaring og metoder til storytelling som helbredende kunstart i Norden og at være et samlende netværk for helende fortælling. Se kontakter og grupper i de ulike nordiske landene.

Les mer

Antroposofisk medisin i Norden

En egen Weleda-bedrift startet produksjon av legemidler i Sverige i 1965. Pasientforeningen FALK – Foreningen for antroposofisk legekunst i Norge ble startet i 1972. Sommerkurs for medisinere ble holdt i Sverige fra 1979. Disse utviklet seg til årlige nordiske sommermøter, en praksis som varte frem til midten av 1990-tallet. Fra 2004 er denne virksomheten tatt opp igjen som årlige januarmøter for medisinere fra Skandinavia og Baltikum. Etter mange års planlegging kunne Vidarklinikken i Järna åpne høsten 1985, og var  det eneste antroposofiske sykehuset i Norden. Men i 2019 måtte Stiftelsen Vidarkliniken legge ned sykehuset Vidar Rehab og Vidar vårdcentral.

Egne antroposofiske legeforeninger

I de senere årene er det startet flere mindre behandlingssentra (terapeutikum) i Skandinavia. Alle de nordiske landene har egne antroposofiske legeforeninger: SVERIGE: Läkarföreningen för Antroposofisk Orienterad Medisin. DANMARK: Dansk Selskab for antroposofisk Medicin. FINLAND: Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys ry. NORGE: Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin. I de fleste nordiske landene finnes det virksomme helseeurytmister, massører, kunst-terapeuter, antroposofisk orienterte sykepleiere og jordmødre. Flere av disse har egne nettverk og foreninger.

Antroposofisk omvårdnad

Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst (SAL) bildades 1984 för att samla intresserade sjuksköterskor inför att Vidarkliniken öppnade 1985. SALs ändamål är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst och håller återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad.

Les mer på forbundetsal.org

Läkepedagogik och Socialterapi

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi är ett omfattande nordiskt nätverk av omsorgsverksamheter för barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Till grund för arbetet ligger antroposofisk etik och människosyn, som fortlöpande utvecklas för att kunna möta individens behov och samhällets frågor på ett fruktbart sätt. Förbundets uppgift är att utveckla den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin. Förbundsmöten hålls minst två gånger om året – under Majdagarna i Ytterjärna och Höstmötet i ett av de nordiska länderna. Branschorganisationen för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi i Sverige, Helsepædagogisk Sammenslutning i Danmark og Sosialterapeutisk Forbund i Norge.

Les mer på nfls.nu

Sosialterapeutisk samarbeid i Norden

Bente Edlund, ansvarlig for studiet Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, presenterer i denne artikkelen fra 2010 det nordiske samarbeidet innenfor antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi. I 1929 ble det første nordiske helsepedagogiske barnehjemmet grunnlagt i Finland, året etter skjedde det samme på Island. Ti år senere fantes tilsvarende virksomheter både i Sverige og Norge. Fotoet viser Ita Wegman da hun besøkte barnehjemmet Sólheimar på Island i 1939.

Les mer

Nordisk Forskningsring Biodynamisk Odling

Nordisk Forskningsring är en ideell förening, med ändamål att vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Forskningsringen grundades i 1949. Nio år senare startade föreningen ett forskningsinstitut som drevs i egen regi fram till 1988. Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling har publicerat mer än 30 rapporter om odling och matkvalitet.

Les mer

Nordisk Biodynamisk Forum er en møteplass for alle med interesse for et regenerativt og fornyende landbruk og arrangeres av en av de Biologisk-dynamiske foreningene i de nordiske landene. NORGE: Biologisk-dynamisk Forening. SVERIGE: Biodynamiska föreningen. FINLAND: Biodynamiska Föreningen/Demeter i Finland. DANMARK: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

BINGN – 3 years farm-based education

Biodynamic Initiative for the New Generation – Nordic BINGN. As a student in the Apprenticeship Program in the nordic countries, you will learn the most important aspects of running a biodynamic farm. You will learn by working on selected farms and through seminars with other students following the program. On the farm you will acquire practical skills and a deeper understanding of the farm as a living organism.

Les mer på www.bingn.org

Etiske banker i Norden

Cultura Bank i Norge, Merkur Andelskasse i Danmark og Ekobanken i Sverige ble 2010 tildelt Nordisk Råds natur- og miljøpris for sitt grønne engasjement og sine bærekraftige prinsipper. Bankene har på en forbilledlig måte investert i bærekraftige prosjekter og fungerer de som et forbilde for andre aktører innenfor kapitalforvaltning. Merkur Andelskasse i Danmark ble opprettet i 1982, Cultura bank i 1997 i Norge og Ekobanken i 1998 i Sverige. Initiativet til bankene utgår blant annet fra Rudolf Steiners teori om tregrening av samfunnet, og GLS Bank – en tysk etisk bank etablert som et antroposofisk initiativ i 1974 – har vært en viktig inspirator. De tre nordiske bankene har utstrakt samarbeid, og de er alle medlem av European Federation of Ethical and Alternative Banks.

Les mer om tregrening

Venneforeningen Sekem Scandinavia

Sekem Scandinavia ble etablert i 2009 i forbindelse med at dr. Ibrahim Abouleish fra SEKEM i Egypt besøkte Norge og Sverige. Ibrahim Abouleish uttalte da: «Med en skandinavisk venneforeningen er en dynamisk nord-sør bro blitt opprettet, og SEKEM har fått en ny farge i sin palett som vil gjøre vårt fredsbevarende fotavtrykk i verden enda mer synlig.» Boken SEKEM – en veiviser for det nye Egypt, er en berettelse Ibrahim Abouleish livsverk fram til Heliopolis Universitet og hvordan fremtiden skal møtes.

Les mer

Oversettelser og bokutgivelser

I alle de nordiske landene har det vært flittig arbeid med oversettelse av Rudolf Steiners verk og bøker om antroposofien. Antropos forlag og bokhandel er i dag et av de største i Norden som også driver nettbokhandel. Audonicons Forlag i Danmark forhandler de fleste danske udgivelser om antroposofi og relaterede emner. Robygge i Sverige har landets största sortiment av antroposofiskt orienterad litteratur på svenska. I Finland får man oversikt over bøker her.